Všeobecné obchodní podmínky

 

 • Rozhodne-li se zákazník zajímající se o ubytování v některém z objektů prezentovaných na těchto stránkách rezervovat ubytování pomocí rezervačního systému on-line, řídí se takto uzavřená smlouva těmito obchodními podmínkami. Zákazník je proto povinen se s těmito Obchodními podmínkami seznámit.

 • Rezervací ubytování formou rezervačního systému on-line získává zákazník právo na běžné užívání najatých prostor a zařízení ubytovacího objektu, které mohou hosté běžně a bez zvláštních podmínek používat. Zákazník musí svá práva uplatňovat v souladu s případnými ubytovacími směrnicemi daného objektu anebo předpisy pro hosty (viz Ubytovací řád). V případě zřejmé chyby v psaní při vložení dat do rezervačního systému bere zákazník na vědomí a souhlasí s tím, že tato chyba nemůže být k tíži společnosti BookClever.

 • Klient má právo reklamovat případné nedostatky poskytovaných služeb. Reklamaci je povinen uplatnit včas, bez zbytečného odkladu a takovým způsobem, aby mohla být sjednána náprava, pokud možno na místě samém. Uplatnění na místě samém umožní odstranění vady okamžitě, zatímco s odstupem času se ztěžuje průkaznost i objektivnost posouzení a řádného vyřízení reklamace. K bezodkladnému vyřízení reklamace a sjednání nápravy je hostům k dispozici centrální recepce denně od 7 do 22 hodin.

 • Klient je povinen zaplatit finanční částku za celé ubytování uvedenou v Rezervačním systému nejpozději do příjezdu na místo ubytování, a to buď předem kartou nebo bankovním převodem, anebo osobně v rezervačním oddělení. Individuální termíny splatnosti a možnosti bezplatného zrušení rezervace jsou vždy součástí ubytovacího poukazu - potvrzení rezervace. Úhrada bude požadována ve výši zahrnující kromě samotného ubytování i služby, které požadoval host nebo osoby, které ho doprovázejí, včetně zákonné daně z přidané hodnoty a zákonných poplatků (např. ubytovací poplatek). Částka je splatná v místní měně objektu, tzn. v českých korunách. Ceny uvedené v alternativní měně jsou pouze orientační a slouží k odhadu a zvážení nákladů. Tyto ceny jsou založeny na aktuálních směnných kurzech.

 • Při provedení rezervace on-line klientem má společnost BookClever právo požadovat po klientovi údaje o kreditní kartě, která je platná a legálně držená. Klient souhlasí, že tyto údaje budou k dispozici společnosti BookClever k zajištění jeho rezervace dle Obchodních podmínek a výslovně prohlašuje, že je legálním držitelem této karty a má veškerá práva kartou disponovat. Pro potvrzení rezervace může být požadováno, aby klient zadal číslo platební karty. Pokud klient zruší rezervaci méně než 14 dní před předpokládaným příjezdem nebo nepřijede, klient souhlasí, aby společnost BookClever dokončila rezervační proces a inkasovala poplatek za zrušení ve výši hodnoty rezervace ubytování a ostatních služeb za první noc předpokládaného pobytu.

 • V případě cenově zvýhodněné částky za ubytování požaduje společnost BookClever platbu předem k zajištění rezervace. Klient souhlasí, že tato částka mu bude stržena z jeho kreditní karty ve chvíli rezervace a akceptuje skutečnost, že v případě zrušení nebo změny rezervace je zaplacená částka nevratná.

 • Klient ručí společnosti BookClever za jakoukoliv škodu, kterou způsobí on sám nebo jiné s ním ubytované osoby či zvířata úmyslně či neúmyslně v prostorách ubytovacího objektu, které s vědomím nebo podle vůle klienta využívají. Klient je povinen vzniklou škodu neprodleně nahlásit a škodu nahradit.

 • Uvedené ceny za ubytování nezahrnují ubytovací poplatky. Ubytovací poplatek (městská daň) je stanovený za osobu a noc, a to v každém regionu odlišně. 

 • CHECK-IN (příjezd) je umožněn od 16,00 hod. a CHECK-OUT (odjezd) do 11,00 hod.

 • Děti do 3 let bez nároku na lůžko jsou ubytovány zdarma, děti do věku 6 let včetně mohou být ubytovány zdarma v maximálním počtu rovnajícím se počtu dospělých platících osob na daném apartmánu. Děti od 7 let věku platí plnou cenu.

 • Ve všech ubytovacích objektech platí striktní zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm.

 • Za bezpečnost ubytovaných dětí ručí výhradně dospělé osoby, které je doprovází. Hosté berou uzavřením rezervace na vědomí, že ubytovací prostory nejsou speciálně přizpůsobené pro bezpečnost a komfort dětí.

 • Všichni ubytovaní hosté jsou povinni dodržovat noční klid mezi 22. a 7. hodinou.